Tai Koo Shing Mass Centre
太古城彌撒中心

D S C International School
G/F., Kam Shan Mansion, Tai Koo Shing, Hong Kong.
香港太古城金山閣地下
德思齊加拿大國際學校

 

1987年屬筲箕灣聖十字架堂區。