St. James Church
聖雅各伯堂

8 Ka Wing Street, Yau Tong, Kowloon.
九龍油塘嘉榮街八號

1965年建立;

1966年名為聖雅各伯小堂,屬油塘灣及鯉魚門堂區;

1967年屬油塘聖雅各伯堂區;

197971日升格為堂區;

19906月落成;

1990122日新堂祝聖。


E-mail 電郵:stjames@catholic.org.hk
Webpage
網址:http://stjames.catholic.org.hk/ 聖雅各伯堂堂區主保瞻禮紀念特刊


天主教香港教區歷史建築探索
──聖雅各伯堂