Lei Muk Shue Mass Centre
梨木樹彌撒中心

新界葵涌籬木樹二 座
梨木樹天主教小學

 

1976-1979年 名為籬木樹小堂,屬荃灣堂區;

1980-1981年屬荃灣葛達二聖堂區;

1982-1996年屬葵涌聖若望宗徒堂區。