Saint Wu Guosheng Chapel
吳國盛小堂

Cho Yiu Catholic Primary School
10 King Cho Road, Cho Yiu Chuen, Kwai Chung, New Territories.
新界葵涌祖堯敬祖路十 號
祖堯天主教小學

 

1988-2000年名為真福吳國盛小堂,屬下葵涌聖斯德望堂區;

2000101日更名為聖吳國盛小堂。